999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Description:
Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…
Newest Chapters
Chapters List

1.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 1

2.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 2

3.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 3

4.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 4

5.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 5

6.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 6

7.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 7

8.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 8

9.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 9

10.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 10

11.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 11

12.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 12

13.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 13

14.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 14

15.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 15

16.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 16

17.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 17

18.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 18

19.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 19

20.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 20

21.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 21

22.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 22

23.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 23

24.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 24

25.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 25

26.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 26

27.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 27

28.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 28

29.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 29

30.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 30

31.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 31

32.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 32

33.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 33

34.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 34

35.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 35

36.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 36

37.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 37

38.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 38

39.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 39

40.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 40

41.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 41

42.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 42

43.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 43

44.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 44

45.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 45

46.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 46

47.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 47

48.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 48

49.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 49

50.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 50

51.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 51

52.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 52

53.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 53

54.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 54

55.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 55

56.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 56

57.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 57

58.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 58

59.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 59

60.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 60

61.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 61

62.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 62

63.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 63

64.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 64

65.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 65

66.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 66

67.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 67

68.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 68

69.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 69

70.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 70

71.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 71

72.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 72

73.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 73

74.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 74

75.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 75

76.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 76

77.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 77

78.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 78

79.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 79

80.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 80

81.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 81

82.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 82

83.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 83

84.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 84

85.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 85

86.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 86

87.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 87

88.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 88

89.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 89

90.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 90

91.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 91

92.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 92

93.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 93

94.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 94

95.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 95

96.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 96

97.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 97

98.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 98

99.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 99

100.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 100

101.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 101

102.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 102

103.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 103

104.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 104

105.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 105

106.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 106

107.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 107

108.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 108

109.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 109

110.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 110

111.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 111

112.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 112

113.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 113

114.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 114

115.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 115

116.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 116

117.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 117

118.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 118

119.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 119

120.999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chapter 120

Truyện mới cập nhật