Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Description:
"Không được động vào mẹ bọn tôi!". Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi! “Quân ăn cướp, mau ra đây!” Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào... :v Link phần 2: xem tại đây
Newest Chapters
Chapters List

1.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 1

2.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 2

3.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 3

4.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 4

5.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 5

6.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 6

7.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 7

8.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 8

9.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 9

10.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 10

11.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 11

12.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 12

13.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 13

14.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 14

15.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 15

16.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 16

17.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 17

18.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 18

19.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 19

20.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 20

21.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 21

22.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 22

23.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 23

24.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 24

25.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 25

26.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 26

27.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 27

28.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 28

29.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 29

30.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 30

31.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 31

32.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 32

33.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 33

34.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 34

35.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 35

36.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 36

37.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 37

38.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 38

39.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 39

40.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 40

41.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 41

42.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 42

43.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 43

44.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 44

45.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 45

46.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 46

47.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 47

48.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 48

49.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 49

50.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 50

51.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 51

52.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 52

53.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 53

54.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 54

55.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 55

56.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 56

57.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 57

58.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 58

59.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 59

60.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 60

61.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 61

62.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 62

63.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 63

64.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 64

65.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 65

66.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 66

67.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 67

68.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 68

69.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 69

70.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 70

71.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 71

72.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 72

73.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 73

74.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 74

75.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 75

76.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 76

77.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 77

78.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 78

79.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 79

80.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 80

81.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 81

82.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 82

83.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 83

84.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 84

85.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 85

86.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 86

87.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 87

88.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 88

89.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 89

90.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 90

91.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 91

92.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 92

93.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 93

94.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 94

95.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 95

96.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 96

97.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 97

98.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 98

99.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 99

100.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 100

101.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 101

102.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 102

103.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 103

104.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 104

105.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 105

106.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 106

107.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 107

108.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 108

109.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 109

110.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 110

111.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 111

112.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 112

113.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 113

114.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 114

115.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 115

116.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 116

117.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 117

118.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 118

119.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 119

120.Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Chapter 120

Truyện mới cập nhật