Băng Sơn Thủ Tế

Description:
Hắn ta là 1 tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “ người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!” Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “ Tôi muốn thực hiện quyền của 1 người chồng”!
Newest Chapters
Chapters List

1.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 1

2.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 2

3.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 3

4.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 4

5.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 5

6.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 6

7.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 7

8.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 8

9.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 9

10.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 10

11.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 11

12.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 12

13.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 13

14.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 14

15.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 15

16.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 16

17.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 17

18.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 18

19.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 19

20.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 20

21.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 21

22.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 22

23.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 23

24.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 24

25.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 25

26.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 26

27.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 27

28.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 28

29.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 29

30.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 30

31.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 31

32.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 32

33.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 33

34.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 34

35.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 35

36.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 36

37.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 37

38.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 38

39.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 39

40.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 40

41.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 41

42.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 42

43.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 43

44.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 44

45.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 45

46.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 46

47.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 47

48.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 48

49.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 49

50.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 50

51.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 51

52.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 52

53.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 53

54.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 54

55.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 55

56.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 56

57.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 57

58.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 58

59.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 59

60.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 60

61.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 61

62.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 62

63.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 63

64.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 64

65.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 65

66.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 66

67.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 67

68.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 68

69.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 69

70.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 70

71.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 71

72.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 72

73.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 73

74.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 74

75.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 75

76.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 76

77.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 77

78.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 78

79.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 79

80.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 80

81.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 81

82.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 82

83.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 83

84.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 84

85.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 85

86.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 86

87.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 87

88.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 88

89.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 89

90.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 90-91

91.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 92

92.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 93

93.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 94

94.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 95

95.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 96

96.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 97

97.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 98

98.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 99

99.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 100

100.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 101

101.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 102

102.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 103

103.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 104

104.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 105

105.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 106

106.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 107

107.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 108

108.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 109

109.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 110

110.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 111

111.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 112

112.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 113

113.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 114

114.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 115

115.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 116

116.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 117

117.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 118

118.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 119

119.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 120

120.Băng Sơn Thủ Tế - Chapter 121

Truyện mới cập nhật