Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Description:
Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!
Newest Chapters
Chapters List

1.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 1

2.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 2

3.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 3

4.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 4

5.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 5

6.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 6

7.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 7

8.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 8

9.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 9

10.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 10

11.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 11

12.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 12

13.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 13

14.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 14

15.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 15

16.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 16

17.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 17

18.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 18

19.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 19

20.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 20

21.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 26

22.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 27

23.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 28

24.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 29

25.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 30

26.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 31

27.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 32

28.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 33

29.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 34

30.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 35

31.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 36

32.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 37

33.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 38

34.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 39

35.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 40

36.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 41

37.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 42

38.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 43

39.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 44

40.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 45

41.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 46

42.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 47

43.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 48

44.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 49

45.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 50

46.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 51

47.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 52

48.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 53

49.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 54

50.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 55

51.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 56

52.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 57

53.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 58

54.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 59

55.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 60

56.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 61

57.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 62

58.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 63

59.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 64

60.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 65

61.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 66

62.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 67

63.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 68

64.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 69

65.Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! - Chapter 70

Truyện mới cập nhật