Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Description:
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì?
Newest Chapters
Chapters List

1.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 1

2.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 2

3.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 3

4.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 4

5.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 5

6.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 6

7.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 7

8.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 8

9.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 9

10.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 10

11.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 11

12.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 12

13.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 13

14.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 14

15.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 15

16.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 16

17.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 17

18.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 18

19.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 19

20.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 20

21.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 21

22.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 22

23.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 23

24.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 24

25.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 25

26.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 26

27.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 27

28.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 28

29.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 29

30.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 30

31.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 31

32.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 32

33.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 33

34.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 34

35.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 35

36.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 36

37.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 37

38.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 38

39.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 39

40.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 40

41.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 41

42.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 42

43.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 43

44.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 44

45.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 45

46.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 46

47.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 47

48.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 48

49.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 49

50.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 50

51.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 51

52.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 52

53.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 53

54.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 54

55.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 55

56.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 56

57.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 57

58.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 58

59.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 59

60.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 60

61.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 61

62.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 62

63.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 63

64.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 64

65.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 65

66.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 66

67.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 67

68.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 68

69.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 69

70.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 70

71.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 71

72.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 72

73.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 73

74.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 74

75.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 75

76.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 76

77.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 77

78.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 78

79.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 79

80.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 80

81.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 81

82.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 82

83.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 83

84.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 84

85.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 85

86.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 86

87.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 87

88.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 88

89.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 89

90.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 90

91.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 91

92.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 92

93.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 93

94.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 94

95.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 95

96.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 96

97.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 97

98.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 98

99.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 99

100.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 100

101.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 101

102.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 102

103.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 103

104.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 104

105.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 105

106.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 106

107.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 107

108.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 107

109.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 108

110.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 109

111.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 110

112.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 111

113.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 112

114.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 113

115.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 114

116.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 115

117.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 116

118.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 117

119.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 118

120.Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố - Chapter 119

Truyện mới cập nhật