Đại Giá Thừa Tướng

Description:
Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không ? lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười ?
Newest Chapters
Chapters List

1.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 0

2.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 1

3.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 2

4.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 3

5.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 4

6.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 5

7.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 6

8.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 7

9.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 8

10.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 9

11.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 10

12.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 11

13.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 12

14.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 13

15.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 14

16.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 15

17.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 16

18.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 17

19.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 18

20.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 19

21.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 20

22.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 21

23.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 22

24.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 23

25.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 24

26.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 25

27.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 26

28.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 27

29.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 28

30.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 29

31.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 30

32.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 31

33.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 32

34.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 33

35.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 34

36.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 35

37.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 36

38.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 37

39.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 38

40.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 39

41.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 40

42.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 41

43.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 42

44.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 43

45.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 44

46.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 45

47.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 46

48.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 47

49.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 48

50.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 48.5

51.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 49

52.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 50

53.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 51

54.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 52

55.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 53

56.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 54

57.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 55

58.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 56

59.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 57

60.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 58

61.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 59

62.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 60

63.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 61

64.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 62

65.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 63

66.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 64

67.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 65

68.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 66

69.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 67

70.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 68

71.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 69

72.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 70

73.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 71

74.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 72

75.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 73

76.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 74

77.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 75

78.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 76

79.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 77

80.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 78

81.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 79

82.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 79.2

83.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 80

84.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 81

85.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 82

86.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 83

87.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 84

88.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 85

89.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 86

90.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 87

91.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 88

92.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 89

93.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 90

94.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 91

95.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 92

96.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 93

97.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 94

98.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 95

99.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 96

100.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 97

101.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 98

102.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 99

103.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 100

104.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 101

105.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 102

106.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 103

107.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 104

108.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 105

109.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 106

110.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 107

111.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 108

112.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 109

113.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 110

114.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 111

115.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 112

116.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 113

117.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 114

118.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 115

119.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 116

120.Đại Giá Thừa Tướng - Chapter 117

Truyện mới cập nhật