Danh Môn Chí Ái

Description:
Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”
Newest Chapters
Chapters List

1.Danh Môn Chí Ái - Chap 1

2.Danh Môn Chí Ái - Chap 2.1

3.Danh Môn Chí Ái - Chap 2.2

4.Danh Môn Chí Ái - Chap 3.1

5.Danh Môn Chí Ái - Chap 3.2

6.Danh Môn Chí Ái - Chap 4.1

7.Danh Môn Chí Ái - Chap 4.2

8.Danh Môn Chí Ái - Chap 5.1

9.Danh Môn Chí Ái - Chap 5.2

10.Danh Môn Chí Ái - Chap 6.1

11.Danh Môn Chí Ái - Chap 6.2

12.Danh Môn Chí Ái - Chap 7.2

13.Danh Môn Chí Ái - Chap 7.1

14.Danh Môn Chí Ái - Chap 8.1

15.Danh Môn Chí Ái - Chap 8.2

16.Danh Môn Chí Ái - Chap 9.1

17.Danh Môn Chí Ái - Chap 9.2

18.Danh Môn Chí Ái - Chap 10.1

19.Danh Môn Chí Ái - Chap 10.2

20.Danh Môn Chí Ái - Chap 11.1

21.Danh Môn Chí Ái - Chap 11.2

22.Danh Môn Chí Ái - Chap 12.1

23.Danh Môn Chí Ái - Chap 12.2

24.Danh Môn Chí Ái - Chap 13.1

25.Danh Môn Chí Ái - Chap 13.2

26.Danh Môn Chí Ái - Chap 14.1

27.Danh Môn Chí Ái - Chap 14.2

28.Danh Môn Chí Ái - Chap 15.1

29.Danh Môn Chí Ái - Chap 15.2

30.Danh Môn Chí Ái - Chap 16.1

31.Danh Môn Chí Ái - Chap 16.2

32.Danh Môn Chí Ái - Chap 17.1

33.Danh Môn Chí Ái - Chap 17.2

34.Danh Môn Chí Ái - Chap 18.1

35.Danh Môn Chí Ái - Chap 18.2

36.Danh Môn Chí Ái - Chap 19.1

37.Danh Môn Chí Ái - Chap 19.2

38.Danh Môn Chí Ái - Chap 20.1

39.Danh Môn Chí Ái - Chap 20.2

40.Danh Môn Chí Ái - Chap 21.1

41.Danh Môn Chí Ái - Chap 21.2

42.Danh Môn Chí Ái - Chap 22.1

43.Danh Môn Chí Ái - Chap 22.2

44.Danh Môn Chí Ái - Chap 23.1

45.Danh Môn Chí Ái - Chap 23.2

46.Danh Môn Chí Ái - Chap 24.1

47.Danh Môn Chí Ái - Chap 24.2

48.Danh Môn Chí Ái - Chap 25.1

49.Danh Môn Chí Ái - Chap 25.2

50.Danh Môn Chí Ái - Chap 26.1

51.Danh Môn Chí Ái - Chap 26.2

52.Danh Môn Chí Ái - Chap 27.1

53.Danh Môn Chí Ái - Chap 27.2

54.Danh Môn Chí Ái - Chap 28.1

55.Danh Môn Chí Ái - Chap 28.2

56.Danh Môn Chí Ái - Chap 29.1

57.Danh Môn Chí Ái - Chap 29.2

58.Danh Môn Chí Ái - Chap 30.1

59.Danh Môn Chí Ái - Chap 30.2

Truyện mới cập nhật