Dục huyết Thương hậu

Description:
Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…
Newest Chapters
Chapters List

1.Dục huyết Thương hậu - Chapter 1

2.Dục huyết Thương hậu - Chapter 1.5

3.Dục huyết Thương hậu - Chapter 2

4.Dục huyết Thương hậu - Chapter 3

5.Dục huyết Thương hậu - Chapter 4

6.Dục huyết Thương hậu - Chapter 5

7.Dục huyết Thương hậu - Chapter 6

8.Dục huyết Thương hậu - Chapter 7

9.Dục huyết Thương hậu - Chapter 8

10.Dục huyết Thương hậu - Chapter 9

11.Dục huyết Thương hậu - Chapter 10

12.Dục huyết Thương hậu - Chapter 11

13.Dục huyết Thương hậu - Chapter 12

14.Dục huyết Thương hậu - Chapter 13

15.Dục huyết Thương hậu - Chapter 14

16.Dục huyết Thương hậu - Chapter 15

17.Dục huyết Thương hậu - Chapter 16

18.Dục huyết Thương hậu - Chapter 17

19.Dục huyết Thương hậu - Chapter 18

20.Dục huyết Thương hậu - Chapter 19

21.Dục huyết Thương hậu - Chapter 20

22.Dục huyết Thương hậu - Chapter 21

23.Dục huyết Thương hậu - Chapter 22

24.Dục huyết Thương hậu - Chapter 23

25.Dục huyết Thương hậu - Chapter 24

26.Dục huyết Thương hậu - Chapter 25

27.Dục huyết Thương hậu - Chapter 26

28.Dục huyết Thương hậu - Chapter 27

29.Dục huyết Thương hậu - Chapter 28

30.Dục huyết Thương hậu - Chapter 29

31.Dục huyết Thương hậu - Chapter 30

32.Dục huyết Thương hậu - Chapter 31

33.Dục huyết Thương hậu - Chapter 32

34.Dục huyết Thương hậu - Chapter 33

35.Dục huyết Thương hậu - Chapter 34

36.Dục huyết Thương hậu - Chapter 35

37.Dục huyết Thương hậu - Chapter 36

38.Dục huyết Thương hậu - Chapter 37

39.Dục huyết Thương hậu - Chapter 38

40.Dục huyết Thương hậu - Chapter 39

41.Dục huyết Thương hậu - Chapter 40

42.Dục huyết Thương hậu - Chapter 41

43.Dục huyết Thương hậu - Chapter 42

44.Dục huyết Thương hậu - Chapter 43

45.Dục huyết Thương hậu - Chapter 44

46.Dục huyết Thương hậu - Chapter 45

47.Dục huyết Thương hậu - Chapter 46

48.Dục huyết Thương hậu - Chapter 47

49.Dục huyết Thương hậu - Chapter 48

50.Dục huyết Thương hậu - Chapter 49

51.Dục huyết Thương hậu - Chapter 50

52.Dục huyết Thương hậu - Chapter 51

53.Dục huyết Thương hậu - Chapter 52

54.Dục huyết Thương hậu - Chapter 53

55.Dục huyết Thương hậu - Chapter 54

56.Dục huyết Thương hậu - Chapter 55

57.Dục huyết Thương hậu - Chapter 56

58.Dục huyết Thương hậu - Chapter 57

59.Dục huyết Thương hậu - Chapter 58

60.Dục huyết Thương hậu - Chapter 59

61.Dục huyết Thương hậu - Chapter 60

62.Dục huyết Thương hậu - Chapter 61

63.Dục huyết Thương hậu - Chapter 62

64.Dục huyết Thương hậu - Chapter 63

65.Dục huyết Thương hậu - Chapter 64

66.Dục huyết Thương hậu - Chapter 65

67.Dục huyết Thương hậu - Chapter 66

68.Dục huyết Thương hậu - Chapter 67

69.Dục huyết Thương hậu - Chapter 68

70.Dục huyết Thương hậu - Chapter 69

71.Dục huyết Thương hậu - Chapter 70

72.Dục huyết Thương hậu - Chapter 71

73.Dục huyết Thương hậu - Chapter 72

74.Dục huyết Thương hậu - Chapter 73

75.Dục huyết Thương hậu - Chapter 74

76.Dục huyết Thương hậu - Chapter 75

77.Dục huyết Thương hậu - Chapter 76

78.Dục huyết Thương hậu - Chapter 77

79.Dục huyết Thương hậu - Chapter 78

80.Dục huyết Thương hậu - Chapter 79

81.Dục huyết Thương hậu - Chapter 80

82.Dục huyết Thương hậu - Chapter 81

83.Dục huyết Thương hậu - Chapter 82

84.Dục huyết Thương hậu - Chapter 83

85.Dục huyết Thương hậu - Chapter 84

86.Dục huyết Thương hậu - Chapter 85

87.Dục huyết Thương hậu - Chapter 86

88.Dục huyết Thương hậu - Chapter 87

89.Dục huyết Thương hậu - Chapter 88

90.Dục huyết Thương hậu - Chapter 89

91.Dục huyết Thương hậu - Chapter 90

92.Dục huyết Thương hậu - Chapter 91

93.Dục huyết Thương hậu - Chapter 92

94.Dục huyết Thương hậu - Chapter 93

95.Dục huyết Thương hậu - Chapter 94

96.Dục huyết Thương hậu - Chapter 95

97.Dục huyết Thương hậu - Chapter 96

98.Dục huyết Thương hậu - Chapter 97

99.Dục huyết Thương hậu - Chapter 98

100.Dục huyết Thương hậu - Chapter 99

101.Dục huyết Thương hậu - Chapter 100

102.Dục huyết Thương hậu - Chapter 101

103.Dục huyết Thương hậu - Chapter 102

104.Dục huyết Thương hậu - Chapter 103

105.Dục huyết Thương hậu - Chapter 104

106.Dục huyết Thương hậu - Chapter 105

107.Dục huyết Thương hậu - Chapter 106

108.Dục huyết Thương hậu - Chapter 107

109.Dục huyết Thương hậu - Chapter 108

110.Dục huyết Thương hậu - Chapter 109

111.Dục huyết Thương hậu - Chapter 110

112.Dục huyết Thương hậu - Chapter 111

113.Dục huyết Thương hậu - Chapter 112

114.Dục huyết Thương hậu - Chapter 113

115.Dục huyết Thương hậu - Chapter 114

116.Dục huyết Thương hậu - Chapter 115

117.Dục huyết Thương hậu - Chapter 116

118.Dục huyết Thương hậu - Chapter 117

119.Dục huyết Thương hậu - Chapter 118

120.Dục huyết Thương hậu - Chapter 119

Truyện mới cập nhật