Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp

Description:
Người dân thành phố bình thường có thể nhặt được robot thần tượng Khố Luân-người vì tạp kích nhân loại mà bị tuyết vùi, đối mặt với thần tượng của mình, dễ dàng quyết định giúp anh quay lại cuộc sống thần tượng, vậy bắt đầu mặc đồ con gái livestream thôi! (không đúng) đây là câu chuyện chính kịch có chút hài, có chút đáng yêu, có chút buồn và có chút ngược.
Newest Chapters
Chapters List

1.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 0

2.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 1

3.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 2

4.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 3

5.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 4

6.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 5

7.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 6

8.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 7

9.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 8

10.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 9

11.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 10

12.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 11

13.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 12

14.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 13

15.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 14

16.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 15

17.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 16

18.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 17

19.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 18

20.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 19

21.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 20

22.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 21

23.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 22

24.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 23

25.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 24

26.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 25

27.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 26

28.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 27

29.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 28

30.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 29

31.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 30

32.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 31

33.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 32

34.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 33

35.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 34

36.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 35

37.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 36

38.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 37

39.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 38

40.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 39

41.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 40

42.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 41

43.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 42

44.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 43

45.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 44

46.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 45

47.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 46

48.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 47

49.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 48

50.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 49

51.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 50

52.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 51

53.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 52

54.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 53

55.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 54

56.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 55

57.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 56

58.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 57

59.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 58

60.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 59

61.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 60

62.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 61

63.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 62

64.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 63

65.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 64

66.Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp - Chapter 65

Truyện mới cập nhật