Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Description:
Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.
Newest Chapters
Chapters List

1.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 0

2.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 1

3.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 2

4.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 3

5.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 4

6.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 5

7.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 6

8.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 7

9.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 8

10.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 9

11.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 10

12.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 11

13.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 12

14.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 13

15.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 14

16.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 15

17.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 16

18.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 17

19.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 18

20.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 19

21.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 20

22.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 21

23.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 22

24.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 23

25.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 24

26.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 25

27.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 26

28.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 27

29.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 28

30.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 29

31.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 30

32.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 31

33.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 32

34.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 33

35.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 34

36.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 35

37.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 36

38.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 37

39.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 38

40.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 39

41.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 40

42.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 41

43.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 42

44.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 43

45.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 44

46.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 45

47.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 46

48.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 47

49.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 48

50.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 49

51.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 50

52.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 51

53.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 52

54.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 53

55.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 54

56.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 55

57.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 56

58.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 57

59.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 58

60.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 59

61.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 60

62.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 61

63.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 62

64.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 63

65.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 64

66.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 65

67.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 66

68.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 67

69.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 68

70.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 69

71.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 70

72.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 71

73.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 72

74.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 73

75.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 74

76.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 75

77.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 76

78.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 77

79.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 78

80.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 79

81.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 80

82.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 81

83.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 82

84.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 83

85.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 84

86.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 85

87.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 86

88.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 87

89.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 88

90.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 89

91.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 90

92.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 91

93.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 92

94.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 93

95.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 94

96.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 95

97.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 96

98.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 97

99.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 98

100.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 99

101.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 100

102.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 101

103.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 102

104.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 103

105.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 104

106.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 105

107.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 106

108.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 107

109.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 108

110.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 109

111.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 110

112.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 111

113.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 112

114.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 113

115.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 114

116.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 115

117.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 116

118.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 117

119.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 118

120.Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét - Chapter 119

Truyện mới cập nhật