Hoa nhan sách

Description:
Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh ‘’Hồng Hạnh Xuất Tường’’, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử…… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác? Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người! Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoa nhan sách - Chapter 1

2.Hoa nhan sách - Chapter 2.1

3.Hoa nhan sách - Chapter 2.2

4.Hoa nhan sách - Chapter 3.1

5.Hoa nhan sách - Chapter 3.2

6.Hoa nhan sách - Chapter 4.1

7.Hoa nhan sách - Chapter 4.2

8.Hoa nhan sách - Chapter 5.1

9.Hoa nhan sách - Chapter 5.2

10.Hoa nhan sách - Chapter 6.1

11.Hoa nhan sách - Chapter 6.2

12.Hoa nhan sách - Chapter 7.1

13.Hoa nhan sách - Chapter 7.2

14.Hoa nhan sách - Chapter 8.1

15.Hoa nhan sách - Chapter 8.2

16.Hoa nhan sách - Chapter 9.1

17.Hoa nhan sách - Chapter 9.2

18.Hoa nhan sách - Chapter 10.1

19.Hoa nhan sách - Chapter 10.2

20.Hoa nhan sách - Chapter 11.1

21.Hoa nhan sách - Chapter 11.2

22.Hoa nhan sách - Chapter 12.1

23.Hoa nhan sách - Chapter 12.2

24.Hoa nhan sách - Chapter 13.1

25.Hoa nhan sách - Chapter 13.2

26.Hoa nhan sách - Chapter 14.1

27.Hoa nhan sách - Chapter 14.2

28.Hoa nhan sách - Chapter 15.1

29.Hoa nhan sách - Chapter 15.2

30.Hoa nhan sách - Chapter 16.1

31.Hoa nhan sách - Chapter 16.2

32.Hoa nhan sách - Chapter 17.1

33.Hoa nhan sách - Chapter 17.2

34.Hoa nhan sách - Chapter 18.1

35.Hoa nhan sách - Chapter 18.2

36.Hoa nhan sách - Chapter 19.1

37.Hoa nhan sách - Chapter 19.2

38.Hoa nhan sách - Chapter 20.1

39.Hoa nhan sách - Chapter 20.2

40.Hoa nhan sách - Chapter 21.1

41.Hoa nhan sách - Chapter 21.2

42.Hoa nhan sách - Chapter 22.1

43.Hoa nhan sách - Chapter 22.2

44.Hoa nhan sách - Chapter 23.1

45.Hoa nhan sách - Chapter 23.2

46.Hoa nhan sách - Chapter 24.1

47.Hoa nhan sách - Chapter 24.2

48.Hoa nhan sách - Chapter 25.1

49.Hoa nhan sách - Chapter 25.2

50.Hoa nhan sách - Chapter 26.2

51.Hoa nhan sách - Chapter 27.1

52.Hoa nhan sách - Chapter 27.2

53.Hoa nhan sách - Chapter 28.1

54.Hoa nhan sách - Chapter 28.2

55.Hoa nhan sách - Chapter 29.1

56.Hoa nhan sách - Chapter 29.2

57.Hoa nhan sách - Chapter 30.1

58.Hoa nhan sách - Chapter 30.2

59.Hoa nhan sách - Chapter 30.1

60.Hoa nhan sách - Chapter 30.2

61.Hoa nhan sách - Chapter 311

62.Hoa nhan sách - Chapter 32.1

63.Hoa nhan sách - Chapter 32.2

64.Hoa nhan sách - Chapter 33.1

65.Hoa nhan sách - Chapter 33.2

66.Hoa nhan sách - Chapter 34.1

67.Hoa nhan sách - Chapter 34.2

68.Hoa nhan sách - Chapter 35.1

69.Hoa nhan sách - Chapter 35.2

70.Hoa nhan sách - Chapter 37.1

71.Hoa nhan sách - Chapter 37.2

72.Hoa nhan sách - Chapter 38.1

73.Hoa nhan sách - Chapter 38.2

74.Hoa nhan sách - Chapter 39.1

75.Hoa nhan sách - Chapter 39.2

76.Hoa nhan sách - Chapter 40.1

77.Hoa nhan sách - Chapter 40.2

78.Hoa nhan sách - Chapter 41.1

79.Hoa nhan sách - Chapter 41.2

80.Hoa nhan sách - Chapter 42.1

81.Hoa nhan sách - Chapter 42.2

82.Hoa nhan sách - Chapter 43.1

83.Hoa nhan sách - Chapter 43.2

84.Hoa nhan sách - Chapter 44.1

85.Hoa nhan sách - Chapter 44.2

86.Hoa nhan sách - Chapter 45.1

87.Hoa nhan sách - Chapter 45.2

88.Hoa nhan sách - Chapter 46.1

89.Hoa nhan sách - Chapter 46.2

90.Hoa nhan sách - Chapter 47.1

91.Hoa nhan sách - Chapter 47.2

92.Hoa nhan sách - Chapter 48.1

93.Hoa nhan sách - Chapter 48.2

94.Hoa nhan sách - Chapter 49.1

95.Hoa nhan sách - Chapter 49.2

96.Hoa nhan sách - Chapter 50.1

97.Hoa nhan sách - Chapter 50.2

98.Hoa nhan sách - Chapter 51.1

99.Hoa nhan sách - Chapter 51.2

100.Hoa nhan sách - Chapter 52.1

101.Hoa nhan sách - Chapter 52.2

102.Hoa nhan sách - Chapter 53.1

103.Hoa nhan sách - Chapter 53.2

104.Hoa nhan sách - Chapter 54.1

105.Hoa nhan sách - Chapter 54.2

106.Hoa nhan sách - Chapter 55.1

107.Hoa nhan sách - Chapter 55.2

108.Hoa nhan sách - Chapter 56.1

109.Hoa nhan sách - Chapter 56.2

110.Hoa nhan sách - Chapter 57.1

111.Hoa nhan sách - Chapter 57.2

112.Hoa nhan sách - Chapter 58.1

113.Hoa nhan sách - Chapter 58.2

114.Hoa nhan sách - Chapter 59.1

115.Hoa nhan sách - Chapter 59.2

116.Hoa nhan sách - Chapter 60.1

117.Hoa nhan sách - Chapter 60.2

118.Hoa nhan sách - Chapter 61.1

119.Hoa nhan sách - Chapter 61.2

120.Hoa nhan sách - Chapter 62.2

Truyện mới cập nhật