Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Description:
Một thân tiểu Hoàng đế được sủng ái ngàn năm trước lại bất ngờ tới hiện tại, trong môi trường lạ lẫm vừa xuyên không trong chớp mắt, bằng việc ngày càng quen với cuộc sống hiện tại, hoa lệ nghịch tập lại lần nữa chói sáng ngàn năm ~~ cuộc sống tràn đầy kích tính, tình yêu và sự vui vẻ ~ nào nào, cùng xem quá trình trưởng thành của “phế vật” nha~~
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 0

2.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 1

3.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 2

4.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 3

5.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 4

6.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 5

7.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 6

8.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 7

9.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 8

10.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 9

11.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 10

12.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 11

13.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 12

14.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 13

15.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 14

16.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 15

17.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 16

18.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 17

19.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 18

20.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 19

21.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 20

22.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 21

23.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 22

24.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 23

25.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 24

26.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 25

27.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 26

28.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 27

29.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 28

30.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 29

31.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 30

32.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 31

33.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 32

34.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 33

35.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 34

36.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 35

37.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 36

38.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 37

39.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 38

40.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 41

41.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 42

42.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 43

43.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 44

44.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 45

45.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 46

46.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 47

47.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 48

48.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 49

49.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 50

50.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 51

51.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 52

52.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 53

53.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 54

54.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 55

55.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 56

56.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 58

57.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 59

58.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 59

59.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 60

60.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 61

61.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 62

62.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 63

63.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 65

64.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 66

65.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 67

66.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 68

67.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 69

68.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 70

69.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 71

70.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 72

71.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 73

72.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 74

73.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 75

74.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 76

75.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 77

76.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 78

77.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 79

78.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 80

79.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 82

80.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 83

81.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 84

82.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 85

83.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 86

84.Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử - Chapter 87

Truyện mới cập nhật