Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Description:
Con gái của gia đình Monique, Aristia đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu tương lai của đế chế Castina. Nhưng sự xuất hiện của một cô gái lạ đã làm mọi thứ sụp đổ: Hoàng đế đã thay đổi , va Aristia đã sống với thân phận hoàng phi và kết thúc bằng cái chết.Tuy nhiên một cơ hội thứ đã đến với cô ấy . Cô ấy đã được trùng sinh và trở về 7 năm trước." Đây là giấc mơ hay hiện thực ", " Số phận của tôi có lặp lại?"
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 0

2.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 1

3.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 1.5

4.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 2

5.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 3

6.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 4

7.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 5

8.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 6

9.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 7

10.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 8

11.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 9

12.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 10

13.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 11

14.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 12

15.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 13

16.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 14

17.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 15

18.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 16

19.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 17

20.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 18

21.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 19

22.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 20

23.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 21

24.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 22

25.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 23

26.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 24

27.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 25

28.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 26

29.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 27

30.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 28

31.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 29

32.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 30

33.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 31

34.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 32

35.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 32

36.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 33

37.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 34

38.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 35

39.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 36

40.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 37

41.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 38

42.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 39

43.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 40

44.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 41

45.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 42

46.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 43

47.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 44

48.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 45

49.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 46

50.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 47

51.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 48

52.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 49

53.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 50

54.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 51

55.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 52

56.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 53

57.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 54

58.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 55

59.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 56

60.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 57

61.Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ - Chapter 58

Truyện mới cập nhật