Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Description:
Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử...Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 1

2.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 2

3.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 3

4.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 4

5.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 5

6.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 6

7.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 7

8.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 8

9.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 9

10.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 10

11.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 11

12.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 12

13.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 13

14.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 14

15.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 15

16.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 16

17.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 17

18.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 18

19.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 19

20.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 20

21.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 21

22.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 22

23.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 23

24.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 24

25.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 25

26.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 26

27.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 27

28.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 28

29.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 29

30.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 30

31.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 31

32.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 32

33.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 33

34.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 34

35.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 35

36.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 36

37.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 37

38.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 38

39.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 39

40.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 40

41.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 41

42.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 42

43.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 43

44.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 44

45.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 45

46.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 46

47.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 47

48.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 48

49.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 49

50.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 50

51.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 51

52.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 52

53.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 53

54.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 54

55.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 55

56.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 56

57.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 57

58.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 58

59.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 59

60.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 60

61.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 61

62.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 62

63.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 63

64.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 64

65.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 65

66.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 66

67.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 67

68.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 68

69.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 69

70.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 70

71.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 71

72.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 72

73.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 73

74.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 74

75.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 75

76.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 76

77.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 77

78.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 78

79.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 79

80.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 80

81.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 81

82.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 82

83.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 83

84.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 84

85.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 85

86.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 86

87.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 87

88.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 88

89.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 89

90.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 90

91.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 91

92.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 92

93.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 93

94.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 94

95.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 95

96.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 96

97.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 97

98.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 98

99.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 99

100.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 100

101.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 101

102.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 102

103.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 103

104.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 104

105.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 105

106.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 106

107.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 107

108.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 108

109.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 109

110.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 110

111.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 111

112.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 112

113.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 113

114.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 114

115.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 115

116.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 116

117.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 117

118.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 118

119.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 119

120.Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Chapter 120

Truyện mới cập nhật