Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Description:
Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 1

2.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 2

3.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 3

4.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 4

5.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 5

6.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 6

7.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 7

8.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 8

9.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 9

10.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 10

11.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 11

12.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 12

13.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 13

14.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 14

15.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 15

16.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 16

17.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 17

18.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 18

19.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 19

20.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 20

21.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 21

22.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 22

23.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 23

24.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 24

25.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 25

26.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 26

27.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 27

28.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 28

29.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 29

30.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 30

31.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 31

32.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 32

33.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 33

34.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 34

35.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 35

36.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 36

37.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 37

38.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 38

39.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 39

40.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 40

41.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 41

42.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 42

43.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 43

44.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 44

45.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 45

46.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 46

47.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 47

48.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 48

49.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 49

50.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 50

51.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 51

52.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 52

53.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 53

Truyện mới cập nhật