Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Description:
Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 1

2.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 2

3.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 3

4.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 4

5.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 5

6.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 6

7.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 7

8.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 8

9.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 9

10.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 10

11.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 11

12.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 12

13.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 13

14.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 14

15.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 15

16.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 16

17.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 17

18.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 18

19.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 19

20.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 20

21.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 21

22.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 22

23.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 23

24.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 24

25.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 25

26.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 26

27.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 27

28.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 28

29.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 29

30.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 30

31.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 31

32.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 32

33.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 33

34.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 34

35.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 35

36.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 36

37.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 37

38.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 38

39.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 39

40.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 40

41.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 41

42.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 42

43.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 43

44.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 44

45.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 45

46.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 46

47.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 47

48.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 48

49.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 49

50.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 50

51.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 51

52.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 52

53.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 53

54.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 54

55.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 55

56.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 56

57.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 57

58.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 58

59.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 59

60.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 60

61.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 61

62.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 62

63.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 63

64.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 64

65.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 65

66.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 66

67.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 67

68.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 68

69.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 69

70.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 70

71.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 71

72.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 72

73.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 73

74.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 74

75.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 75

76.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 76

77.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 77

78.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 78

79.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 79

80.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 80

81.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 81

82.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 82

83.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 83

84.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 84

85.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 85

86.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 86

87.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 87

88.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 88

89.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 89

90.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 90

91.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 91

92.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 92

93.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 93

94.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 94

95.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 95

96.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 96

97.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 97

98.Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới - Chapter 98

Truyện mới cập nhật