Khóa Chặt Đôi Môi

Description:
Sự nhẫn nhục và thấp kém của cô ở kiếp trước để đôi lấy âm mưu và phản bội của người xung quanh , kiếp này cô trở lại , cô mạnh mẽ và cô phải khiến những bè bắt nạt mình phải trả gia ! làm sao để " ảnh hậu " này đào ngược được cuộc Sống khốn đốn và chiếm được trái tim của vị bá đạo tổng tài
Newest Chapters
Chapters List

1.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 1

2.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 2

3.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 3

4.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 4

5.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 5

6.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 6

7.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 7

8.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 8

9.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 9

10.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 10

11.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 11

12.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 12

13.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 13

14.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 14

15.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 15

16.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 16

17.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 17

18.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 18

19.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 19

20.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 20

21.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 21

22.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 22

23.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 23

24.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 24

25.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 25

26.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 26

27.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 27

28.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 28

29.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 29

30.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 30

31.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 31

32.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 32

33.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 33

34.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 34

35.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 35

36.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 36

37.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 37

38.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 38

39.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 39

40.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 40

41.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 41

42.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 42

43.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 43

44.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 44

45.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 45

46.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 46

47.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 47

48.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 48

49.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 49

50.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 50

51.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 51

52.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 52

53.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 53

54.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 54

55.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 55

56.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 56

57.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 57

58.Khóa Chặt Đôi Môi - Chapter 58

Truyện mới cập nhật