Lang Hoàn Thư Viện

Description:
Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của "Lang Hoàn Thư Viện", thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?
Newest Chapters
Chapters List

1.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 1

2.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 2

3.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 3

4.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 4

5.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 5

6.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 6

7.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 7

8.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 8

9.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 9

10.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 10

11.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 11

12.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 12

13.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 13

14.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 14

15.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 15

16.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 16

17.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 17

18.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 18

19.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 19

20.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 20

21.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 21

22.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 22

23.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 23

24.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 24

25.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 25

26.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 26

27.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 27

28.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 28

29.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 29

30.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 30

31.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 31

32.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 32

33.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 33

34.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 34

35.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 35

36.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 36

37.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 37

38.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 38

39.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 39

40.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 40

41.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 41

42.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 42

43.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 43

44.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 44

45.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 45

46.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 46

47.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 47

48.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 48

49.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 49

50.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 50

51.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 51

52.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 52

53.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 53

54.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 54

55.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 55

56.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 56

57.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 57

58.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 58

59.Lang Hoàn Thư Viện - Chapter 59

Truyện mới cập nhật