Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Description:
Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
Newest Chapters
Chapters List

1.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 1

2.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 2

3.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 3

4.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 4

5.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 5

6.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 6

7.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 7

8.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 8

9.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 9

10.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 10

11.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 11

12.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 12

13.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 13

14.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 14

15.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 15

16.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 16

17.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 17

18.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 18

19.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 19

20.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 20

21.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 21

22.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 22

23.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 23

24.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 24

25.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 25

26.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 26

27.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 27

28.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 28

29.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 29

30.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 30

31.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 31

32.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 32

33.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 33

34.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 34

35.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 35

36.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 36

37.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 37

38.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 38

39.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 39

40.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 40

41.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 41

42.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 42

43.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 43

44.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 44

45.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 45

46.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 46

47.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 47

48.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 48

49.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 49

50.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 50

51.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 51

52.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 52

53.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 53

54.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 54

55.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 55

56.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 56

57.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 57

58.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 58

59.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 59

60.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 60

61.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 61

62.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 62

63.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 63

64.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 64

65.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 65

66.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

67.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

68.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

69.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 69

70.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 70

71.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 71

72.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 72

73.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 73

74.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 74

Truyện mới cập nhật