Nguyên Tôn

Description:
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
Newest Chapters
Chapters List

1.Nguyên Tôn - Chapter 1

2.Nguyên Tôn - Chapter 2

3.Nguyên Tôn - Chapter 3

4.Nguyên Tôn - Chapter 4

5.Nguyên Tôn - Chapter 5

6.Nguyên Tôn - Chapter 6

7.Nguyên Tôn - Chapter 7

8.Nguyên Tôn - Chapter 8

9.Nguyên Tôn - Chapter 9

10.Nguyên Tôn - Chapter 10

11.Nguyên Tôn - Chapter 11

12.Nguyên Tôn - Chapter 12

13.Nguyên Tôn - Chapter 13

14.Nguyên Tôn - Chapter 14

15.Nguyên Tôn - Chapter 15

16.Nguyên Tôn - Chapter 16

17.Nguyên Tôn - Chapter 17

18.Nguyên Tôn - Chapter 18

19.Nguyên Tôn - Chapter 19

20.Nguyên Tôn - Chapter 20

21.Nguyên Tôn - Chapter 21

22.Nguyên Tôn - Chapter 22

23.Nguyên Tôn - Chapter 23

24.Nguyên Tôn - Chapter 24

25.Nguyên Tôn - Chapter 25

26.Nguyên Tôn - Chapter 26

27.Nguyên Tôn - Chapter 27

28.Nguyên Tôn - Chapter 28

29.Nguyên Tôn - Chapter 29

30.Nguyên Tôn - Chapter 30

31.Nguyên Tôn - Chapter 31

32.Nguyên Tôn - Chapter 32

33.Nguyên Tôn - Chapter 33

34.Nguyên Tôn - Chapter 34

35.Nguyên Tôn - Chapter 35

36.Nguyên Tôn - Chapter 36

37.Nguyên Tôn - Chapter 37

38.Nguyên Tôn - Chapter 38

39.Nguyên Tôn - Chapter 39

40.Nguyên Tôn - Chapter 40

41.Nguyên Tôn - Chapter 41

42.Nguyên Tôn - Chapter 42

43.Nguyên Tôn - Chapter 43

44.Nguyên Tôn - Chapter 44

45.Nguyên Tôn - Chapter 45

46.Nguyên Tôn - Chapter 46

47.Nguyên Tôn - Chapter 47

48.Nguyên Tôn - Chapter 48

49.Nguyên Tôn - Chapter 49

50.Nguyên Tôn - Chapter 50

51.Nguyên Tôn - Chapter 51

52.Nguyên Tôn - Chapter 52

53.Nguyên Tôn - Chapter 53

54.Nguyên Tôn - Chapter 54

55.Nguyên Tôn - Chapter 55

56.Nguyên Tôn - Chapter 56

57.Nguyên Tôn - Chapter 57

58.Nguyên Tôn - Chapter 58

59.Nguyên Tôn - Chapter 59

60.Nguyên Tôn - Chapter 60

61.Nguyên Tôn - Chapter 61

62.Nguyên Tôn - Chapter 62

63.Nguyên Tôn - Chapter 63

64.Nguyên Tôn - Chapter 64

65.Nguyên Tôn - Chapter 65

66.Nguyên Tôn - Chapter 66

67.Nguyên Tôn - Chapter 67

68.Nguyên Tôn - Chapter 68

69.Nguyên Tôn - Chapter 69

70.Nguyên Tôn - Chapter 70

71.Nguyên Tôn - Chapter 71

72.Nguyên Tôn - Chapter 72

73.Nguyên Tôn - Chapter 73

74.Nguyên Tôn - Chapter 74

75.Nguyên Tôn - Chapter 75

76.Nguyên Tôn - Chapter 76

77.Nguyên Tôn - Chapter 77

78.Nguyên Tôn - Chapter 78

79.Nguyên Tôn - Chapter 79

80.Nguyên Tôn - Chapter 80

81.Nguyên Tôn - Chapter 81

82.Nguyên Tôn - Chapter 82

83.Nguyên Tôn - Chapter 83

84.Nguyên Tôn - Chapter 84

85.Nguyên Tôn - Chapter 85

86.Nguyên Tôn - Chapter 86

87.Nguyên Tôn - Chapter 87

88.Nguyên Tôn - Chapter 88

89.Nguyên Tôn - Chapter 89

90.Nguyên Tôn - Chapter 90

91.Nguyên Tôn - Chapter 91

92.Nguyên Tôn - Chapter 92

93.Nguyên Tôn - Chapter 93

94.Nguyên Tôn - Chapter 94

95.Nguyên Tôn - Chapter 95

96.Nguyên Tôn - Chapter 96

97.Nguyên Tôn - Chapter 97

98.Nguyên Tôn - Chapter 98

99.Nguyên Tôn - Chapter 99

100.Nguyên Tôn - Chapter 100

101.Nguyên Tôn - Chapter 101

102.Nguyên Tôn - Chapter 102

103.Nguyên Tôn - Chapter 103

104.Nguyên Tôn - Chapter 104

105.Nguyên Tôn - Chapter 105

106.Nguyên Tôn - Chapter 106

107.Nguyên Tôn - Chapter 107

108.Nguyên Tôn - Chapter 108

109.Nguyên Tôn - Chapter 109

110.Nguyên Tôn - Chapter 110

111.Nguyên Tôn - Chapter 111

112.Nguyên Tôn - Chapter 112

113.Nguyên Tôn - Chapter 113

114.Nguyên Tôn - Chapter 114

115.Nguyên Tôn - Chapter 115

116.Nguyên Tôn - Chapter 116

117.Nguyên Tôn - Chapter 117

118.Nguyên Tôn - Chapter 118

119.Nguyên Tôn - Chapter 119

120.Nguyên Tôn - Chapter 120

Truyện mới cập nhật