Ông Kẹ sau 6h tối!

Description:
Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.
Newest Chapters
Chapters List

1.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 1

2.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 2

3.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 3

4.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 4

5.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 5

6.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 6

7.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 7

8.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 8

9.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 9

10.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 10

11.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 11

12.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 12

13.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 13

14.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 14

15.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 15

16.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 16

17.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 17

18.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 18

19.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 19

20.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 20

21.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 21

22.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 22

23.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 23

24.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 24

25.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 25

26.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 26

27.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 27

28.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 28

29.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 29

30.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 30

31.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 31

32.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 32

33.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 33

34.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 34

35.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 35

36.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 36

37.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 37

38.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 38

39.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 39

40.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 40

41.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 41

42.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 42

43.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 43

44.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 44

45.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 45

46.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 45

47.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 47

48.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 48

49.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 49

50.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 50

51.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 51

52.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 52

53.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 53

54.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 54

55.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 55

56.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 56

57.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 57

58.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 58

59.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 59

60.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 60

61.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 61

62.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 62

63.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 63

64.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 64

65.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 65

66.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 66

67.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 67

68.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 68

69.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 69

70.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 70

71.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 71

72.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 72

73.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 73

74.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 74

75.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 75

76.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 76

77.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 77

78.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 78

79.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 79

80.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 80

81.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 81

82.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 82

83.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 83

84.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 84

85.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 85

86.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 86

87.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 87

88.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 88

89.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 89

90.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 90

91.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 91

92.Ông Kẹ sau 6h tối! - Chapter 92

Truyện mới cập nhật