Phượng Khởi Hoa Tàn

Description:
Khưu Hỷ La - thần y, y thuật phi phàm, có bàn tay thần kỳ. Thông minh nhạy bén, trọng tình cảm. Yên Lãng - chủ nhân của Túc Quốc. Túc trí đa mưu, vô cùng sâu sắc, phụ thân là Tịnh Thân vương, mẫu thân là Hòa An công chúa của Đại Chu .
Newest Chapters
Chapters List

1.Phượng Khởi Hoa Tàn - Chapter 1

2.Phượng Khởi Hoa Tàn - Chapter 2

3.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 2

4.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 3

5.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 4

6.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 5

7.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 6

8.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 7

9.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 8

10.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 9

11.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 10

12.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 11

13.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 12

14.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 13

15.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 14

16.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 15

17.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 16

18.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 17

19.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 18

20.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 19

21.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 20

22.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 21

23.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 22

24.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 23

25.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 24

26.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 25

27.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 26

28.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 27

29.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 28

30.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 29

31.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 30

32.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 31

33.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 32

34.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 33

35.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 34

36.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 35

37.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 36

38.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 37

39.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 38

40.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 39

41.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 40

42.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 41

43.Phượng Khởi Hoa Tàng - Chapter 42

Truyện mới cập nhật