Sweet Home

Description:
Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình.
Newest Chapters
Chapters List

1.Sweet Home - Chapter 0

2.Sweet Home - Chapter 1

3.Sweet Home - Chapter 2

4.Sweet Home - Chapter 3

5.Sweet Home - Chapter 4

6.Sweet Home - Chapter 5

7.Sweet Home - Chapter 6

8.Sweet Home - Chapter 7

9.Sweet Home - Chapter 8

10.Sweet Home - Chapter 9

11.Sweet Home - Chapter 10

12.Sweet Home - Chapter 11

13.Sweet Home - Chapter 12

14.Sweet Home - Chapter 13

15.Sweet Home - Chapter 14

16.Sweet Home - Chapter 15

17.Sweet Home - Chapter 16

18.Sweet Home - Chapter 17

19.Sweet Home - Chapter 18

20.Sweet Home - Chapter 19

21.Sweet Home - Chapter 20

22.Sweet Home - Chapter 21

23.Sweet Home - Chapter 22

24.Sweet Home - Chapter 23

25.Sweet Home - Chapter 24

26.Sweet Home - Chapter 25

27.Sweet Home - Chapter 26

28.Sweet Home - Chapter 27

29.Sweet Home - Chapter 28

30.Sweet Home - Chapter 29

31.Sweet Home - Chapter 30

32.Sweet Home - Chapter 31

33.Sweet Home - Chapter 32

34.Sweet Home - Chapter 33

35.Sweet Home - Chapter 34

36.Sweet Home - Chapter 35

37.Sweet Home - Chapter 36

38.Sweet Home - Chapter 37

39.Sweet Home - Chapter 38

40.Sweet Home - Chapter 39

41.Sweet Home - Chapter 40

42.Sweet Home - Chapter 41

43.Sweet Home - Chapter 42

44.Sweet Home - Chapter 43

45.Sweet Home - Chapter 44

46.Sweet Home - Chapter 45

47.Sweet Home - Chapter 46

48.Sweet Home - Chapter 47

49.Sweet Home - Chapter 48

50.Sweet Home - Chapter 49

51.Sweet Home - Chapter 50

52.Sweet Home - Chapter 51

53.Sweet Home - Chapter 52

54.Sweet Home - Chapter 53

55.Sweet Home - Chapter 54

56.Sweet Home - Chapter 55

57.Sweet Home - Chapter 56

58.Sweet Home - Chapter 57

59.Sweet Home - Chapter 58

60.Sweet Home - Chapter 59

61.Sweet Home - Chapter 60

62.Sweet Home - Chapter 61

63.Sweet Home - Chapter 62

64.Sweet Home - Chapter 63

65.Sweet Home - Chapter 64

66.Sweet Home - Chapter 65

67.Sweet Home - Chapter 66

68.Sweet Home - Chapter 67

69.Sweet Home - Chapter 68

70.Sweet Home - Chapter 69

71.Sweet Home - Chapter 70

72.Sweet Home - Chapter 71

73.Sweet Home - Chapter 72

74.Sweet Home - Chapter 73

75.Sweet Home - Chapter 74

76.Sweet Home - Chapter 75

77.Sweet Home - Chapter 76

78.Sweet Home - Chapter 77

79.Sweet Home - Chapter 78

80.Sweet Home - Chapter 79

81.Sweet Home - Chapter 80

82.Sweet Home - Chapter 81

83.Sweet Home - Chapter 82

84.Sweet Home - Chapter 83

85.Sweet Home - Chapter 84

86.Sweet Home - Chapter 85

87.Sweet Home - Chapter 86

88.Sweet Home - Chapter 87

89.Sweet Home - Chapter 88

90.Sweet Home - Chapter 89

91.Sweet Home - Chapter 90

92.Sweet Home - Chapter 91

93.Sweet Home - Chapter 92

94.Sweet Home - Chapter 93

95.Sweet Home - Chapter 94

96.Sweet Home - Chapter 95

97.Sweet Home - Chapter 96

98.Sweet Home - Chapter 97

99.Sweet Home - Chapter 98

100.Sweet Home - Chapter 99

101.Sweet Home - Chapter 100

Truyện mới cập nhật