Ta Là Đại Thần Tiên

Description:
Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
Newest Chapters
Chapters List

1.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 0

2.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 1

3.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 2

4.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 3

5.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 4

6.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 5

7.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 6

8.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 7

9.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 8

10.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 9

11.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 10

12.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 11

13.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 12

14.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 13

15.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 14

16.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 15

17.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 16

18.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 17

19.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 18

20.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 19

21.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 20

22.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 21

23.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 22

24.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 23

25.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 24

26.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 25

27.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 26

28.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 27

29.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 28

30.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 29

31.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 30

32.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 31

33.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 32

34.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 33

35.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 34

36.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 35

37.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 36

38.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 37

39.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 38

40.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 39

41.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 40

42.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 41

43.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 42

44.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 43

45.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 44

46.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 45

47.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 46

48.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 47

49.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 48

50.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 49

51.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 50

52.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 51

53.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 52

54.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 53

55.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 54

56.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 55

57.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 56

58.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 57

59.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 58

60.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 59

61.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 60

62.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 61

63.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 62

64.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 63

65.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 64

66.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 65

67.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 66

68.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 67

69.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 68

70.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 69

71.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 70

72.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 71

73.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 72

74.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 73

75.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 74

76.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 75

77.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 76

78.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 77

79.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 78

80.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 79

81.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 80

82.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 81

83.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 82

84.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 83

85.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 84

86.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 85

87.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 86

88.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 87

89.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 88

90.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 89

91.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 90

92.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 91

93.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 92

94.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 93

95.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 94

96.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 95

97.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 96

98.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 97

99.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 98

100.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 99

101.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 100

102.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 101

103.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 102

104.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 103

105.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 104

106.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 105

107.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 106

108.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 107

109.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 108

110.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 109

111.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 111

112.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 112

113.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 113

114.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 114

115.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 115

116.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 115

117.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 116

118.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 117

119.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 118

120.Ta Là Đại Thần Tiên - Chapter 119

Truyện mới cập nhật