Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Description:
Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm
Newest Chapters
Chapters List

1.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 1

2.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 2

3.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 3

4.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 4

5.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 5

6.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 6

7.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 7

8.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 7.5

9.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 8

10.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 8.5

11.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 8.6

12.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 9

13.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 10

14.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 11

15.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 12

16.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 13

17.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 14

18.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 15

19.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 16

20.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 17

21.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 18

22.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 19

23.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 20

24.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 21

25.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 22

26.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 23

27.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 24

28.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 25

29.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 26

30.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 27

31.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 28

32.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 29

33.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 30

34.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 31

35.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 32

36.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 33

37.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 34

38.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 35

39.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 36

40.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 37

41.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 38

42.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 39

43.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 40

44.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 41

45.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 42

46.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 43

47.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 44

48.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 45

49.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 46

50.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 47

51.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 48

52.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 49

53.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 50

54.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 51

55.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 52

56.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 53

57.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 54

58.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 55

59.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 56

60.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 57

61.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 57.5

62.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 58

63.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 59

64.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 60

65.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 61

66.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 62

67.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 63

68.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 64

69.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 65

70.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 66

71.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 67

72.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 68

73.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 69

74.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 70

75.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 71

76.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 72

77.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 73

78.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 74

79.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 75

80.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 76

81.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 77

82.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 78

83.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 79

84.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 80

85.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 81

86.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 82

87.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 83

88.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 84

89.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 85

90.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 86

91.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 87

92.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 88

93.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 89

94.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 90

95.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 91

96.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 92

97.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 93

98.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 94

99.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 95

100.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 95.2

101.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 96

102.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 98

103.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 99

104.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 100

105.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 101

106.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 102

107.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 103

108.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 104

109.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 105

110.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 106

111.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 107

112.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 108

113.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 109

114.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 110

115.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 111

116.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 112

117.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 113

118.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 114

119.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 115

120.Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Chapter 116

Truyện mới cập nhật