Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Description:
Bị thân nhân cùng bằng hữu thiết kế bị phán làm hạ sơ đau đớn muốn chết, quyết tâm muốn thay đổi, một người phó nước Mỹ đọc đại học. Ba năm bên trong liễu thanh không ngừng phái người đuổi giết nàng, may mắn gặp được tiếu dương, hai người cho nhau nâng đỡ sáng lập công ty. Ba năm sau được đến thịnh chính tu cùng nam nếu thu đính hôn tin tức dứt khoát lấy trao đổi sinh thân phận về nước báo thù
Newest Chapters
Chapters List

1.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 0

2.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 1

3.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 2

4.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 3

5.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 4

6.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 5

7.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 6

8.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 7

9.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 8

10.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 9

11.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 10

12.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 11

13.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 12

14.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 13

15.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 14

16.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 15

17.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 22

18.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 23

19.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 25

20.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 26

21.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 29

22.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 35

23.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 36

24.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 38

25.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 40

26.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 41

27.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 44

28.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 45

29.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 46

30.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 47

31.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 52

32.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 53

33.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 54

34.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 57

35.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 60

36.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 61

37.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 62

38.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 63

39.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 67

40.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 68

41.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 69

42.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 71

43.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 74

44.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 75

45.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 76

46.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 77

47.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 78

48.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 79

49.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 80

50.Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê - Chapter 80

Truyện mới cập nhật