Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy

Description:
Thượng Hải đầy sóng gió, thiếu soái bá đạo gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn cho rằng có thể nối lại tình xưa, nhưng mỗi lần đều vướng vào những âm mưu khó lường. Chiến tranh, báo thù, yêu hận, bi quan…. Trong ánh lửa sắp lụi tàn, liệu bọn họ có thể bảo hộ được đoạn tình cảm này không?
Newest Chapters
Chapters List

1.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 1

2.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 2

3.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 3

4.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 4

5.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 5

6.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 6

7.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 7

8.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 8

9.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 9

10.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 10

11.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 11

12.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 12

13.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 13

14.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 14

15.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 15

16.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 16

17.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 17

18.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 18

19.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 19

20.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 20

21.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 21

22.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 22

23.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 23

24.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 24

25.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 25

26.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 26

27.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 27

28.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 28

29.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 29

30.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 30

31.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 31

32.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 32

33.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 33

34.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 34

35.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 35

36.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 36

37.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 37

38.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 38

39.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 39

40.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 40

41.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 41

42.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 42

43.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 43

44.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 44

45.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 45

46.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 46

47.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 47

48.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 48

49.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 49

50.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 50

51.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 51

52.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 52

53.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 53

54.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 54

55.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 55

56.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 56

57.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 57

58.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 58

59.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 59

60.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 60

61.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 61

62.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 62

63.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 63

64.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 64

65.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 65

66.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 66

67.Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy - Chapter 67

Truyện mới cập nhật