Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Description:
Na Ninh kiếp trước bị hãm hại, kiếp này thề phải khiến những kẻ hại nàng hoàn trả gấp đôi, trên đường liên tục gặp phải nguy hiểm, dần dần thổ lộ ra với nhau, lại phát hiện ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như nàng đã nghĩ, yêu hận đan xen, chiến loạn khắp nơi, chính quyền rung chuyển. Ký ức lần nữa thức tỉnh, khiến nàng như trong mộng mới tỉnh, thì ra tất cả đều do âm mưu gây ra, ta trách lầm chàng! Gặp nhau lần nữa, chỉ còn là người xa lạ. Bọn họ liệu có thể nối lại tiền duyên kiếp trước?
Newest Chapters
Chapters List

1.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 1

2.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 2

3.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 3

4.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 4

5.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 5

6.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 6

7.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 6

8.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 7

9.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 8

10.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 9

11.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 10

12.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 11

13.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 12

14.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 13

15.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 14

16.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 15

17.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 16

18.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 17

19.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 18

20.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 19

21.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 20

22.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 21

23.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 22

24.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 23

25.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 24

26.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 25

27.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 26

28.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 27

29.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 28

30.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 29

31.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 30

32.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 31

33.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 32

34.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 33

35.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 34

36.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 35

37.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 36

38.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 37

39.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 38

40.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 39

41.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 40

42.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 41

43.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 42

44.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 43

45.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 44

46.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 45

47.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 46

48.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 47

49.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 48

50.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 49

51.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 50

52.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 51

53.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 52

54.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 53

55.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 54

56.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 55

57.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 55.5

58.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 56

59.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 57

60.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 58

61.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 59

62.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 60

63.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 61

64.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 62

65.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 63

66.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 64

67.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 65

68.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 66

69.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 67

70.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 68

71.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 69

72.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 70

73.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 71

74.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 72

75.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 73

76.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 74

77.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 75

78.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 76

79.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 77

80.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 78

81.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 79

82.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 80

83.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 81

84.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 82

85.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 83

86.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 84

87.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 85

88.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 86

89.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 87

90.Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Chapter 88

Truyện mới cập nhật