Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Description:
Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.
Newest Chapters
Chapters List

1.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 1

2.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 2

3.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 3

4.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 4

5.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 5

6.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 6

7.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 7

8.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 8

9.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 9

10.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 10

11.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 11

12.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 12

13.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 13

14.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 14

15.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 15

16.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 16

17.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 17

18.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 18

19.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 19

20.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 20

21.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 21

22.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 22

23.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 23

24.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 24

25.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 25

26.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 26

27.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 27

28.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 28

29.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 29

30.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 30

31.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 31

32.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 32

33.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 33

34.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 34

35.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 35

36.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 36

37.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 37

38.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 38

39.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 39

40.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 40

41.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 41

42.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 42

43.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 43

44.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 44

45.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 45

46.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 46

47.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 47

48.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 48

49.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 49

50.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 50

51.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 51

52.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 52

53.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 53

54.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 54

55.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 55

56.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 56

57.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 57

58.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 58

59.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 59

60.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 60

61.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 61

62.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 62

63.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 63

64.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 64

65.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 65

66.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 66

67.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 67

68.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 68

69.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 69

70.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 70

71.Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi - Chapter 71

Truyện mới cập nhật