Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Description:
Bắt đầu từ sự hiểu lầm rồi trở nên yêu say đắm. Du học trở về, Chu Nhan bởi vì "tiếp phong yến" (đại loại gọi là tiệc: "Đón gió tẩy trần"), nhưng mà đi nhầm phòng, bị tổng tài tập đoàn R Lâm Tịch cho rằng là bạn gái quan hệ xã hội, mang theo đi dự tiệc tối từ thiện. Kế hoạch của Lâm Tịch là làm cho Chu Nhan thích mình, sau đó lại tàn nhẫn bỏ rơi, báo thù cho huynh đệ Viên Dã. Nhưng lại không nghĩ rằng bản thân mình lại động tâm trước..... Hoa Tịch Nhan nở, toàn bộ đều vì em.....
Newest Chapters
Chapters List

1.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 1

2.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 2

3.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 3

4.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 4

5.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 5

6.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 6

7.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 7

8.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 8

9.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 9

10.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 10

11.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 11

12.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 12

13.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 13

14.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 14

15.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 15

16.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 16

17.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 17

18.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 18

19.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 19

20.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 20

21.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 21

22.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 22

23.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 23

24.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 24

25.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 25

26.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 26

27.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 27

28.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 28

29.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 29

30.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 30

31.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 31

32.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 32

33.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 33

34.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 34

35.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 35

36.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 36

37.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 37

38.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 38

39.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 39

40.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 40

41.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 41

42.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 42

43.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 43

44.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 44

45.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 45

46.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 46

47.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 47

48.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 48

49.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 49

50.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 50

51.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 51

52.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 52

53.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 53

54.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 54

55.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 55

56.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 56

57.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 57

58.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 58

59.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 59

60.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 60

61.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 61

62.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 62

63.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 63

64.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 64

65.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 65

66.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 66

67.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 67

68.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 68

69.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 69

70.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 70

71.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 71

72.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 72

73.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 73

74.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 74

75.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 75

76.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 76

77.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 77

78.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 78

79.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 79

80.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 80

81.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 81

82.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 82

83.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 83

84.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 84

85.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 85

86.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 86

87.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 87

88.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 88

89.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 89

90.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 90

91.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 91

92.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 92

93.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 93

94.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 94

95.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 95

96.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 96

97.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 97

98.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 98

99.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 99

100.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 100

101.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 101

102.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 102

103.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 103

104.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 104

105.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 105

106.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 106

107.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 107

108.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 108

109.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 109

110.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 110

111.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 111

112.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 112

113.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 113

114.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 114

115.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 115

116.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 116

117.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 117

118.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 118

119.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 119

120.Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em - Chapter 120

Truyện mới cập nhật