Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Description:
Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói… Tuy vậy, Lục Khanh Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các anh chàng đẹp trai. Sau nhiều lần chiến đấu với kẻ thù Mục Dật Thần, Lục Khanh Khanh nhận ra, dường như anh đã thay đổi “đối sách” với cô…
Newest Chapters
Chapters List

1.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 1

2.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 2

3.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 3

4.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 4

5.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 5

6.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 6

7.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 7

8.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 8

9.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 9

10.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 10

11.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 11

12.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 12

13.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 13

14.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 14

15.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 15

16.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 16

17.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 17

18.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 18

19.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 19

20.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 20

21.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 21

22.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 22

23.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 23

24.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 24

25.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 25

26.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 26

27.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 27

28.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 28

29.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 29

30.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 30

31.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 31

32.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 32

33.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 33

34.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 34

35.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 35

36.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 36

37.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 37

38.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 38

39.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 39

40.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 40

41.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 41

42.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 42

43.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 43

44.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 44

45.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 45

46.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 46

47.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 47

48.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 48

49.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 49

50.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 50

51.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 51

52.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 52

53.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 53

54.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 54

55.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 55

56.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 56

57.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 57

58.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 58

59.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 59

60.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 60

61.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 61

62.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 62

63.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 63

64.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 64

65.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 65

66.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 66

67.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 67

68.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 68

69.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 69

70.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 70

71.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 71

72.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 72

73.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 73

74.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 74

75.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 75

76.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 76

77.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 77

78.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 78

79.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 79

80.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 80

81.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 81

82.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 82

83.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 83

84.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 84

85.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 85

86.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 86

87.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 87

88.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 88

89.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 89

90.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 90

91.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 91

92.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 92

93.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 93

94.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 94

95.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 95

96.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 96

97.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 97

98.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 98

99.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 99

100.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 100

101.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 101

102.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 102

103.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 103

104.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 104

105.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 105

106.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 106

107.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 107

108.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 108

109.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 109

110.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 110

111.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 111

112.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 112

Truyện mới cập nhật