Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Description:
Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!
Newest Chapters
Chapters List

1.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 1

2.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 2

3.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 3

4.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 4

5.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 5

6.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 6

7.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 6.1

8.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 6.2

9.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 6.5

10.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 7

11.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 8

12.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 9

13.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 10

14.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 11

15.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 11.5

16.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 12

17.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 13

18.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 14

19.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 15

20.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 16

21.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 17

22.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 18.1

23.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 18.2

24.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 19.1

25.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 19.2

26.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 20.1

27.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 20.2

28.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 21.1

29.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 21.2

30.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 22.1

31.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 22.2

32.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 23.1

33.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 23.2

34.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 24.1

35.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 24.2

36.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 25.1

37.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 25.2

38.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 26.1

39.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 26.2

40.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 27.1

41.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 27.2

42.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 28

43.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 29.1

44.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 29.2

45.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 30

46.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 30.1

47.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 30.2

48.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 31.1

49.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 31.2

50.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 32.1

51.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 32.2

52.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 33.1

53.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 33.2

54.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 34.1

55.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 34.2

56.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 35.1

57.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 35.2

58.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 36.1

59.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 36.2

60.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 37.1

61.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 37.2

62.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 38.1

63.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 38.2

64.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 39.1

65.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 39.2

66.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 40.1

67.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 40.2

68.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 41

69.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 42.1

70.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 42.2

71.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 39.2

72.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 40

73.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 40.1

74.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 40.2

75.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 41

76.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 42

77.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 42.1

78.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 42.2

79.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 43

80.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 55

81.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 56

82.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 57

83.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 58

84.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 59

85.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 60

86.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 61

87.Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương - Chapter 62

Truyện mới cập nhật