Tuyệt Thế Thần Hoàng

Description:
Đại lục đệ nhất đại đế bị huynh đệ ám toán, luân hồi 5 kiếp, trùng sinh lên thân một phế vật của Bách Chiến Quốc. Sống lại một đời, hắn muốn cường thế quật khởi, thần cản giết thần, lại đạp đỉnh phong!
Newest Chapters
Chapters List

1.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 1

2.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 2

3.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 3

4.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 4

5.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 5

6.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 6

7.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 7

8.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 8

9.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 9

10.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 10

11.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 11

12.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 12

13.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 13

14.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 14

15.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 15

16.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 16

17.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 17

18.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 18

19.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 19

20.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 20

21.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 21

22.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 22

23.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 23

24.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 24

25.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 25

26.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 26

27.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 27

28.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 28

29.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 29

30.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 30

31.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 31

32.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 32

33.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 33

34.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 34

35.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 35

36.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 36

37.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 37

38.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 38

39.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 39

40.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 40

41.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 41

42.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 42

43.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 43

44.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 44

45.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 45

46.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 46

47.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 47

48.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 48

49.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 49

50.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 50

51.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 51

52.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 52

53.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 53

54.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 54

55.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 55

56.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 56

57.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 57

58.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 58

59.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 59

60.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 60

61.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 61

62.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 62

63.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 63

64.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 64

65.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 65

66.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 66

67.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 67

68.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 68

69.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 69

70.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 70

71.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 71

72.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 72

73.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 73

74.Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chapter 74

Truyện mới cập nhật