Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Description:
Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si? ! ) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng. sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.
Newest Chapters
Chapters List

1.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 1.1

2.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 1.2

3.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 2

4.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 3

5.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 4

6.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 5

7.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 6

8.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 7

9.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 8

10.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 9

11.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 10

12.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 11

13.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 12

14.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 13

15.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 14

16.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 15

17.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 16

18.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 17

19.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 18

20.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 19

21.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 20

22.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 21

23.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 22

24.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 23

25.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 24

26.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 25

27.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 26

28.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 27

29.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 28

30.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 29

31.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 30

32.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 31

33.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 32

34.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 33

35.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 34

36.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 35

37.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 36

38.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 37

39.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 38

40.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 39

41.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 40

42.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 41

43.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 42

44.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 43

45.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 44

46.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 45

47.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 46

48.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 47

49.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 48

50.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 49

51.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 50

52.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 51

53.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 52

54.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 53

55.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 54

56.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 55

57.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 56

58.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 57

59.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 58

60.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 59

61.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 60

62.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 61

63.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 62

64.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 63

65.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 64

66.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 65

67.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 66

68.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 67

69.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 68

70.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 69

71.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 70

72.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 71

73.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 72

74.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 73

75.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 74

76.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 75

77.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 76

78.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 77

79.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 78

80.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 79

81.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 80

82.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 81

83.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 82

84.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 83

85.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 84

86.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 85

87.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 86

88.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 87

89.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 88

90.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 89

91.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 90

92.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 91

93.Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc - Chapter 92

Truyện mới cập nhật