Yêu Thần Ký

Description:
Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi
Newest Chapters
Chapters List

1.Yêu Thần Ký - Chapter 1

2.Yêu Thần Ký - Chapter 2

3.Yêu Thần Ký - Chapter 3

4.Yêu Thần Ký - Chapter 4

5.Yêu Thần Ký - Chapter 5

6.Yêu Thần Ký - Chapter 6

7.Yêu Thần Ký - Chapter 7

8.Yêu Thần Ký - Chapter 8

9.Yêu Thần Ký - Chapter 9

10.Yêu Thần Ký - Chapter 10

11.Yêu Thần Ký - Chapter 11

12.Yêu Thần Ký - Chapter 12

13.Yêu Thần Ký - Chapter 13

14.Yêu Thần Ký - Chapter 14

15.Yêu Thần Ký - Chapter 15

16.Yêu Thần Ký - Chapter 16

17.Yêu Thần Ký - Chapter 17

18.Yêu Thần Ký - Chapter 18

19.Yêu Thần Ký - Chapter 19

20.Yêu Thần Ký - Chapter 20

21.Yêu Thần Ký - Chapter 21

22.Yêu Thần Ký - Chapter 22

23.Yêu Thần Ký - Chapter 23

24.Yêu Thần Ký - Chapter 24

25.Yêu Thần Ký - Chapter 25

26.Yêu Thần Ký - Chapter 26

27.Yêu Thần Ký - Chapter 27

28.Yêu Thần Ký - Chapter 28

29.Yêu Thần Ký - Chapter 29

30.Yêu Thần Ký - Chapter 30

31.Yêu Thần Ký - Chapter 31

32.Yêu Thần Ký - Chapter 32

33.Yêu Thần Ký - Chapter 33

34.Yêu Thần Ký - Chapter 34

35.Yêu Thần Ký - Chapter 35

36.Yêu Thần Ký - Chapter 36

37.Yêu Thần Ký - Chapter 37

38.Yêu Thần Ký - Chapter 38

39.Yêu Thần Ký - Chapter 39

40.Yêu Thần Ký - Chapter 40

41.Yêu Thần Ký - Chapter 41

42.Yêu Thần Ký - Chapter 42

43.Yêu Thần Ký - Chapter 43

44.Yêu Thần Ký - Chapter 44

45.Yêu Thần Ký - Chapter 45

46.Yêu Thần Ký - Chapter 46

47.Yêu Thần Ký - Chapter 47

48.Yêu Thần Ký - Chapter 48

49.Yêu Thần Ký - Chapter 49

50.Yêu Thần Ký - Chapter 50

51.Yêu Thần Ký - Chapter 51

52.Yêu Thần Ký - Chapter 52

53.Yêu Thần Ký - Chapter 53

54.Yêu Thần Ký - Chapter 54

55.Yêu Thần Ký - Chapter 55

56.Yêu Thần Ký - Chapter 56

57.Yêu Thần Ký - Chapter 57

58.Yêu Thần Ký - Chapter 58

59.Yêu Thần Ký - Chapter 59

60.Yêu Thần Ký - Chapter 60

61.Yêu Thần Ký - Chapter 61

62.Yêu Thần Ký - Chapter 62

63.Yêu Thần Ký - Chapter 63

64.Yêu Thần Ký - Chapter 64

65.Yêu Thần Ký - Chapter 65

66.Yêu Thần Ký - Chapter 66

67.Yêu Thần Ký - Chapter 67

68.Yêu Thần Ký - Chapter 68

69.Yêu Thần Ký - Chapter 69

70.Yêu Thần Ký - Chapter 70

71.Yêu Thần Ký - Chapter 71

72.Yêu Thần Ký - Chapter 72

73.Yêu Thần Ký - Chapter 73

74.Yêu Thần Ký - Chapter 74

75.Yêu Thần Ký - Chapter 75

76.Yêu Thần Ký - Chapter 76

77.Yêu Thần Ký - Chapter 77

78.Yêu Thần Ký - Chapter 78

79.Yêu Thần Ký - Chapter 79

80.Yêu Thần Ký - Chapter 80

81.Yêu Thần Ký - Chapter 81

82.Yêu Thần Ký - Chapter 82

83.Yêu Thần Ký - Chapter 82.5

84.Yêu Thần Ký - Chapter 83

85.Yêu Thần Ký - Chapter 83.5

86.Yêu Thần Ký - Chapter 84

87.Yêu Thần Ký - Chapter 84.5

88.Yêu Thần Ký - Chapter 85

89.Yêu Thần Ký - Chapter 85.5

90.Yêu Thần Ký - Chapter 86

91.Yêu Thần Ký - Chapter 86.5

92.Yêu Thần Ký - Chapter 87

93.Yêu Thần Ký - Chapter 87.5

94.Yêu Thần Ký - Chapter 88

95.Yêu Thần Ký - Chapter 88.5

96.Yêu Thần Ký - Chapter 89

97.Yêu Thần Ký - Chapter 89.5

98.Yêu Thần Ký - Chapter 90

99.Yêu Thần Ký - Chapter 90.5

100.Yêu Thần Ký - Chapter 91

101.Yêu Thần Ký - Chapter 91.5

102.Yêu Thần Ký - Chapter 92

103.Yêu Thần Ký - Chapter 92.5

104.Yêu Thần Ký - Chapter 93

105.Yêu Thần Ký - Chapter 93.5

106.Yêu Thần Ký - Chapter 94

107.Yêu Thần Ký - Chapter 94.5

108.Yêu Thần Ký - Chapter 95

109.Yêu Thần Ký - Chapter 95.5

110.Yêu Thần Ký - Chapter 96

111.Yêu Thần Ký - Chapter 96.5

112.Yêu Thần Ký - Chapter 97

113.Yêu Thần Ký - Chapter 97.5

114.Yêu Thần Ký - Chapter 98

115.Yêu Thần Ký - Chapter 98.5

116.Yêu Thần Ký - Chapter 99

117.Yêu Thần Ký - Chapter 99.5

118.Yêu Thần Ký - Chapter 100

119.Yêu Thần Ký - Chapter 100.5

120.Yêu Thần Ký - Chapter 101

Truyện mới cập nhật